SERVEIS

Cèdula habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

Certificació Energètica

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica els edificis o parts dels mateixos (habitatges, locals, etc.) que es posin a la venda o lloguer.

Inspecció Tècnic Edificis (ITE)

Realitzem una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici (estructura, construcció i instal·lacions comunitàries) i emetem un informe identificant les possibles lesions i valorant el seu estat de conservació.